Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozef Melich

Adresa objednávateľa: Tulská 1676/20, 010 08 Žilina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Prevod vlastníctva k pozemkom v k.ú . Hybe a to k pozemkom parc.č. C-KN 308/24 zast. plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. C-KN 308/45 trvalý trávny porast o výmere 46 m2, parc. č. 308/46 trvalý trávny porast o výmere 34 m2

Zmluvná cena: 749.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2018

Datum zverejnenia: 12.09.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva, Jozef Melich.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 12. September 2018 14:27 )