Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.04.2018 Nájom bytu 732/4
128.17 €/mesiac s DPH Alica Gundová Obec Hybe 29.03.2018
04.04.2018 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - pozemkom parc. čísla C-KN 38/2, C-KN 36/4, C-KN 36/13, C-KN 36/48, C-KN 36/42 k.ú Hybe pre obec Hybe
9582.00 € s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hybe 15.03.2018
26.03.2018 Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 r. +
18/22/54/(50+)/62
1258.20 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 22.03.2018
23.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní publikácie Ovčiarstvo v Liptove
3
100.00 € s DPH Obec Hybe Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 14.03.2018
19.03.2018 Príloha č.1 - Cenník za zneškodnenie odpadov na skládke TKO Liptovský Hrádok
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
19.03.2018 Zmena prílohy č.1 - rozpočtu diela - ocenený výkaz výmer
Dodatok č.1
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 15.03.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá
1
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní rukopisu prekladu evanjelií Jána Lajčiaka
2
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
28.02.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/22/50J/2
20210.04 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2018
28.02.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
18/22/054/48
87.54 €/mesiac s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2018
16.02.2018 Pozemok parc. č. C-KN 308/43 trvalé trávne porasty o výmere 84 m2 v k.ú Hybe
294.00 € s DPH Mgr. Mária Brtáňová Obec Hybe 16.02.2018
09.02.2018 Príplatkový balík Biznis UNi 200
29.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Slovak Telekom a.s. 05.02.2018
31.01.2018 Zmena času plnenia diela Stavebné úpravy , nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 24.01.2018
29.01.2018 Výška nájomného, splatnosť a plnenie
23.10 €/rok s DPH Obec Hybe Viera Rajniaková 29.01.2018
24.01.2018 Osobné vozidlo NISSAn X-TrailT31/A/A01
SHNM-OD-2017/001181-
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 03.11.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 476.
1 3 5 6 7 8 9 31 32