Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.04.2012 Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 731/4
Dodatok č.1
119.87 €/mesiac s DPH Zuzana Fidesová Obec Hybe 29.03.2012
03.04.2012 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova- Hybe, Východná , Važec-SO 01, Splašková kanalizácia Hybe
8590508U01
198669.45 € s DPH Obec Hybe Enviromentálny fond 02.04.2012
27.03.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (aktivační pracovníci)
5190002886
35.75 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group 21.03.2012
27.03.2012 Poskytnutie daru peňažnej povahy na nákup výchovnovzdelávacích pomôcok pre MŠ Hybe
4/2012
510.00 € s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 26.03.2012
14.03.2012 Združenie finančných prostriedkov formou nenávratnej finančnej výpomoci obcou na realizáciu projektu "Regionálna značka - cesta k podpore miestnych produktov."
650.00 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Hybe 22.02.2012
02.03.2012 Všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
0.00 € s DPH Združenie MŠ a ŠZ pri rade OZ PŠaV Obec Hybe 22.02.2012
02.03.2012 Technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba
360.00 €/rok s DPH Obec Hybe GAJOS s.r.o. 27.02.2012
29.02.2012 Prehliadka kotlov, vyčistenie, nastavenie, odborná skúška domových rozvodov plynu v bytových domoch Hybe
003-2012
744.00 €/rok bez DPH Obec Hybe ENERGAS - KOVÁČ, s.r.o. 08.02.2012
06.02.2012 Odvoz TKO a drobného stavebného odpadu z kontajnerov na skládku do L.Hrádku, odhŕňanie snehu v obci Hybe, ťahanie žumpy bytových domov v Hybiach - cena je v článku III.Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Hybe RD Hybe 01.02.2012
06.02.2012 Úprava podmienok poskytovania príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust.§ 64 ods. 1 zák.č. 223/2001 Z.z.
2070/12/20RZO
0.00 € s DPH Obec Hybe Recyklačný fond 30.01.2012
26.01.2012 Prenájom a servisná údržba rohoží
11.95 €/mesiac s DPH Obec Hybe Gošen spol s.r.o. 24.01.2012
16.01.2012 Denný stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach"-II. etapa
1/2012
7488.00 € s DPH Obec Hybe Melich Vladimír M-STAV 16.01.2012
08.12.2011 Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe pre absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
121/§51/2011
0.00 € Obec Hybe Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 25.11.2011
24.11.2011 Zabezpečenie činnosti spojenej s verejným obstarávaním zákazky "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba základnej školy v Hybiach"
5/2011
1600.00 € Obec Hybe Dana Kičinová 05.09.2011
21.11.2011 Zhotovenie diela-SO01 Základná škola-stavebné úpravy existujúcej stavby a SO02 Základná a materská škola -prístavba k existujúcej škole
12092011
224998.84 € Obec Hybe EURO-BUILDING,a.s. Bratislava 16.11.2011
Zobrazených 541 - 555 z celkových 577.
1 2 31 32 33 34 35 37 39